Site Overlay

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Zsámbéki Nyári Színház (Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület) által értékesített jegyek és bérletek adásvételére, valamint a Színház és a Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra vonatkozó 


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

Hatályos 2020. június 1. napjától

 

 

 

 1. Általános rendelkezések

 

A Szolgáltató adatai:


A Szolgáltató neve: Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület
Székhelye: 2072 Zsámbék, Etyeki utca 2.
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék
Nyilvántartási szám: 13-02-0003941

Adószáma: 18703760-1-13
Telefonszáma: +36 30 649 8899
E-mail címe: info@zsambekinfo.hu

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület (továbbiakban: „Színház”) által a Színház játszóhelyein bemutatásra kerülő produkciókra érvényes jegyeinek és bérleteinek értékesítésére, valamint a Színház és a Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra, így a Jegyekkel és Bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

 

A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Színház, mind a Vevő, illetve Látogató az előadásra szóló Jegy megvásárlásával vagy más jogcímen történő megszerzésével (a továbbiakban: „jegyvásárlás”) a jegyvásárlás időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadja el.

 

Jelen ÁSZF a Színház által értékesített Jegyekre és Bérletekre, illetve a Színház által bemutatott Előadások megtekintésére, illetve valamennyi Játszóhelyen megtartott rendezvényekre terjed ki.

 

Az ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a Vevő értékesítésre vonatkozó szerződés alapján harmadik féltől (Interticket Kft.) vásárol jegyet, bérletet. Ezen esetekben a megvásárolt jegyre vagy bérletre a harmadik fél által megadott feltételek az irányadóak.

 

 

 

 

 1. Értelmező rendelkezések
 2.  
  • ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Színház a produkcióira érvényes Jegyek és Bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, a jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vevő, illetve Látogató részéről kötelező.
  • Jegy, Bérlet: a Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.
  • Előadás/Produkció: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.
  • Játszóhely: a Színház által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol az Előadásra vonatkozó Jegy vagy Bérlet érvényesítésével az Előadás megtekinthető.
  • Vevő: a Színház által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.
  • Látogató: az érvényes Jegyet vagy Bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.
  •  

 

 1. A szerződés tárgya

A Színház által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált Jegyek és Bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a Jegyen vagy Bérleten olvashatók, továbbá megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

A Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Előadásokra a Színház érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet Jegyeket vagy Bérleteket vásárolni.

 

 

 1. Vételár és fizetési feltételek
 2.  
  • A vételár a Jegyeken és Bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Színház minden évadban közzéteszi a jegyeken és bérleteken vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani. 
  • Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: (i) a Színház honlapján (zsambekiszinhaz.hu, www.zsambekinfo.hu), (ii) telefonon, vagy személyesen a Színház jegyértékesítési irodájában (Tourinform Zsámbék, 2072 Zsámbék, Szent István tér 3.), továbbá a Színház javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személyeknél.
  • A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén készpénzzel vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Vevő a vásárlás elektronikus vagy papír alapú nyugtát/számlát kap, melyet a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni. 

 

 

 1. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei
  • Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az Előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt Előadásra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.
  • Az Előadás látogatására feljogosító Bérlet vagy Jegy szabadon átruházható, de a személyhez kapcsolódó kedvezmény csak ugyanezen jogosultság megléte esetén érvényes az új tulajdonosra. Az átruházással a Jegyet vagy Bérletet megszerző Látogató elfogadja, hogy az Előadás lebonyolítására a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kerül sor.
  • A Bérlet vagy Jegy a feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.
  • Az érvényes Jeggyel, Bérlettel rendelkező Látogató jogosult az adott Előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A Színház az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni.
  • A Látogató jegyével, Bérletével helyét érkezési sorrendnek megfelelően foglalhatja el. Az Előadásra szóló jegyek egy része olyan helyre szól, ahonnan a színpadi rálátás korlátozott. Az Előadást követően a korlátozott színpadi rálátás miatt nincs helye panasznak, a Színház nem téríti vissza a jegy árát és egyéb módon sem biztosít kompenzációt. 
  • Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el. 
  • A Színház előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a Játszóhely helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található   eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.
  • A Játszóhely területén elhagyott értéktárgyakért a Színház nem vállal felelősséget.
  • Az Előadás alatt a kép- és hangrögzítő eszközök, valamint mobiltelefonok használata szigorúan tilos. Amennyiben munkatársaink azt tapasztalják, hogy ezen tilalmakat – különösen a mobiltelefonok bármilyen célú használatának tilalmára vonatkozó szabályt – a Látogató megszegi, jogosultak a Látogatót a nézőtér elhagyására kötelezni. Ebben az esetben a Látogató sem a Jegy árának visszatérítésére, sem egyéb kompenzációra nem jogosult.
  • A Játszóhelyekre biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, továbbá a nézőtérre ételt és italt bevinni tilos. A Játszóhely területén csak a helyszínen vásárolt étel és ital fogyasztható.
  • Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a Színház dolgozóinak utasításait, valamint a Játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Színház dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.
  • Előadásainkat 16 éven aluliak csak szülői felügyelettel látogathatják. 16 éven aluliak esetében is teljes árú jegy vásárolandó.
  • A Színház a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. A Színház minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt/Látogatót tájékoztassa és a Jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vevő/Látogató tudomásul veszi, hogy az Előadás elmaradása esetén a Jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Színház határozza meg. A Színház közzéteszi a www.zsambekiszinhaz.hu, www.zsambekinfo.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Színház által megadott időben, általában a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A visszaváltás a Jegy teljes árán történik, a Jegy árán felül a Színház semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.
  • Az előadás elmaradása esetén, a Színház az előadás elmaradásának tényéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előadás megkezdése előtt 1 órával értesítést tesz közzé a www.zsambekiszinhaz.hu, www.zsambekinfo.hu internetcímen, valamint a Színház Facebook oldalán. Amennyiben a Vevő a Jegy vásárlása során megadja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Színház a fenti határidővel közvetlenül is értesítést küld. Amennyiben a Színház honlapján a változásról szóló közlés hitelt érdemlően (esetnapló) megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő. A felhívás nem ismeretéből eredő kárigény a Színházzal szemben nem érvényesíthető.
  • Amennyiben az Előadás elmaradását a Színház ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és nem elvárható, hogy a körülményt a Színház elkerülje (pl. közlekedési, időjárási, egészségügyi vészhelyzet) a Színház a Jegyeket az 5.13. pont szabályai szerint visszaváltja, azonban a Vevő/Látogató a Jegy árán felül egyéb igény (kártérítés, sérelemdíj stb.) érvényesítésére nem jogosult. 
  • A Színház fenntartja magának a jogot arra, hogy technikai, biztonsági, művészi, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt meghatározott nézőtéri helyeket a Jegy vagy Bérlet megvásárlását követően a Látogatók elől elzárjon.  Ebben az esetben a Színház az érintett Vevőknek – amennyiben vásárláskor elérhetőséget megadtak – értesítést küld, és a lehetőségekhez képest minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érintett Látogatók a kiesett helyekkel egyenértékű helyről tekinthessék meg az Előadást.

 

 

 1. Az elállás joga
  • A Színház a megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a Kormányrendelet 20. §-a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.
  • A Jegyek visszaváltására műsorváltozás és az Előadás elmaradásának esetében van lehetőség.
  • Amennyiben Vevő a Jegyet online felületen – de nem a Színház saját online felületén – vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy, illetve a Jegy értékesítőjének üzletszabályzata az irányadó.

 

 

 1. Esőszabályzat
  • Amennyiben az adott előadásnak van kijelölt esőnapja és esőhelyszíne, a megvásárolt jegy visszaváltása nem lehetséges.
  • Megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, amennyiben az előadás Színházunk által lemondásra kerül, illetve amennyiben a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon sem lehet megtartani.
  • Színházunk szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri előadást. A Zsámbéki Nyári Színház szabadtéri színpadának nézőtere fedetlen, javasoljuk, hogy a várható kedvezőtlen időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet. A Zsámbéki Nyári Színház nézőterén a rendezvény alatt esernyő nem használható, mivel az gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását. Kérjük, várható kedvezőtlen időjárás esetén esőköpennyel készüljenek. Esőkabátok korlátozott számban a helyszínen is vásárolhatók.
  • Előzetes időjárási tájékoztatás

Kedvezőtlen időjárás esetén az előadás elmaradásáról Színházunk legkésőbb a rendezvény napján 17.00 óráig a http://zsambekiszinhaz.hu/honlapon közleményt ad ki. Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy Színházunk az előadás megtartására készül. Színházunk fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a rendezvényt a helyszínen is lemondja.

 • Helyszíni kedvezőtlen időjárás esetén
 • Szünet nélkül játszott előadás esetén: a rendezvény megtartottnak tekintendő, amennyiben a rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került.
 • Kétrészes előadás első része utáni kedvezőtlen időjárás esetén: amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész után félbeszakad, a rendezvény megtartottnak tekintendő.
 • ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY kezdetekor, illetve első fele alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig, a helyszínen dönt Színházunk. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény annak első felét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja a http://zsambekiszinhaz.hu/weblapon olvasható. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 30 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza. A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető.
  Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

 

 

 • ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartása kerül-e, a rendezvény napján az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig a helyszínen dönt Színházunk. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 30 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza. A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető.
  Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!
 • ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig, a helyszínen dönt Színházunk. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja a   http://zsambekiszinhaz.hu/weblapon olvasható. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 30 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza. A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető.
  Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!
 • ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig, a helyszínen dönt Színházunk. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 30 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza. A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető.
  Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség.
 • Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Vásárló a félbeszakadt rendezvényről távozott, ám az az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap este, később, megtartásra került.
 • ESŐNAPON ISMÉTELTEN BEKÖVETKEZŐ, KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig várunk. Ha ismételt technikai akadályok, kedvezőtlen időjárás miatt az esőnapon megtartott rendezvény lemondásra kerül, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 30 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők. A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető.

Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

 • VIS MAJOR ESETÉN: amennyiben járvány, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Színház hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

Kérjük, jegyét mindenképpen őrizze meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a nézőtérre!

 

 

 1. Adatvédelem
  • A Színház az értékesítés során birtokába jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletének („Rendelet”) szabályai szerint kezeli. A Színház részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást a https://zsambekinfo.hu/uncategorized-hu/kozerdeku-adatok/ webcímen érheti el.  
  • A Vevő a Bérlet vagy a Jegy megvásárlása során személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben a Vevő értesítési címet (e-mail) nem ad meg, úgy lemond arról a lehetőségről, hogy őt a Színház az Előadás elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy egyéb szempontból fontos körülményről közvetlen és azonnali értesítésben tájékoztassa.
  • Amennyiben a Vevő feliratkozik a Színház hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Színház saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

 

 1. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok
  • A Színház honlapján elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Színházat, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Színház, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

 1. Panaszkezelés
  • A Vevő/Látogató a jegy- és bérletértékesítéssel, illetve az Előadással kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen, elérhetőségeken jelezheti:

Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület

Címe: 2072 Zsámbék, Szent István tér 3.

Telefonszáma: +36 30 649 8899

E-mail címe: info@zsambekinfo.hu

Nyitvatartás: kedd-péntek: 09.00-18.00

 • A Vevő/Látogató a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Színházzal. A Színház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő/Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Színház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek/Látogatónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek/Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 • Az írásbeli panaszt a Színház a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vevőnek/Látogatónak megküldi, elsősorban a Vevő/Látogató által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Színház indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Színház köteles a Vevőt/Látogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

Az illetékes béléltető testület adatai:

Pest Megyei Békéltető testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 81.

E-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu

Fax: +36 1 784-3149

Telefon: +36 1 269-0703

 

 

 

 

 1. Jegyirodával kapcsolatos információk

Tourinform Zsámbék – jegypénztár
2072 Zsámbék, Szent István tér 3.
Tel: +36 30 649 8899
Nyitvatartás: kedd-péntek 09.00-18.00

 

 1. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

 

Scroll Up